Podium: Zgjohu. Të ndëgjohet zëri!
by: Innovations Lab Kosovo / 1 December / 2017

Podium: Zgjohu. Të ndëgjohet zëri! Podium është një punëtori që i mëson adoleshentët e grupeve të ndryshme në Kosovë se si të avokojnë për nevojat dhe të drejtat në komunitetin e tyre. Podium u jep adoleshentëve aftësi për vlerësimin e nevojave në komunitet, si t’a bëjnë dhe menaxhojnë një kampanjë, si të lobojnë me vendim-marrësit […]

PONDER
by: Innovations Lab Kosovo / 19 January / 2018

Ponder: Critical media literacy workshop është punëtori që organizohet nga UNICEF Innovations Lab Kosovo, në partneritet me OJQ PEN dhe Misionin e OSBE-së në Kosovë, me qëllim të përmirësimit të aftësive të mendimit kritik, duke u përqëndruar në shkrim-leximin kritik medial. Përmes kësaj punëtorie ju përfitoni: Zhvillim të aftësive të shkrimit dhe leximit; Aftësi për […]