Pozita të reja për punë vullnetare në www.kosovovolunters.org.

1. Caritas Kosova: http://kosovovolunteers.org/opportunity/show/81  (3 vullnetarë)
2. Bar Camp: http://kosovovolunteers.org/opportunity/show/80  (16 vullnetarë)
3. World vision, north Mitrovica: http://kosovovolunteers.org/opportunity/show/73  (2 vullnetarë si fasilitator)
4. World vision, Ferizaj: http://kosovovolunteers.org/opportunity/show/75  (4 vullnetarë si fasilitator)
5. World vision, Gjakove: http://kosovovolunteers.org/opportunity/show/77  (4 vullnetarë si fasilitator)
6. World vision, Vushtrri: http://kosovovolunteers.org/opportunity/show/78  (4 vullnetarë si fasilitator)
7. Word vision, Malisheve: http://kosovovolunteers.org/opportunity/show/79  (4 vullnetarë si fasilitator)
8. NGO LENS: http://kosovovolunteers.org/opportunity/show/82