PONDER
by: Innovations Lab Kosovo / 19 / 01 / 2018

Ponder: Critical media literacy workshop është punëtori që organizohet nga UNICEF Innovations Lab Kosovo, në partneritet me OJQ PEN dhe Misionin e OSBE-së në Kosovë, me qëllim të përmirësimit të aftësive të mendimit kritik, duke u përqëndruar në shkrim-leximin kritik medial.

Podium: Zgjohu. Të ndëgjohet zëri!
by: Innovations Lab Kosovo / 01 / 12 / 2017

Podium është një punëtori që i mëson adoleshentët e grupeve të ndryshme në Kosovë se si të avokojnë për nevojat dhe të drejtat në komunitetin e tyre.

KoVo: Volunteers Management Workshop
by: Innovations Lab Kosovo / 14 / 11 / 2017

KoVo: Volunteers Management Workshop, është punëtori që organizohet nga UNICEF Innovations Lab Kosovo, me qëllim të ngritjes së kapaciteteve të Organizatave Civile dhe/apo Institucioneve Publike mbi menaxhimin e vullnetarëve.

Activate Talks, nëntor 2017
by: Innovations Lab Kosovo / 13 / 11 / 2017

Activate është ngjarje vjetore e UNICEF Innovations Lab Kosovo, që mbahet me qëllim të promovimit të teknologjive inovative dhe të iniciativave të zhvilluara nga Lab-i, dhe të nxjerrë në pah punën e inovatorëve të rinj social të përfshirë në programet e Lab-it.