PODIUM: Our UNICEF Volunteer Initiative
by: Innovations Lab Kosovo / 16 / 10 / 2018

Podium është një punëtori që i mëson adoleshentët e grupeve të ndryshme në Kosovë se si të avokojnë për nevojat dhe të drejtat në komunitetin e tyre.